Print

Mál nr. 757/2017

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (Kjartan Ólafsson aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (Sigurður Freyr Sigurðsson hdl.)
Lykilorð
  • Kærumál
  • Farbann
Reifun

Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem X var gert að sæta áfram farbanni á grundvelli 1. mgr. 100. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, sbr. b. lið 1. mgr. 95. gr. sömu laga.

Dómur Hæstaréttar.

Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Helgi I. Jónsson, Benedikt Bogason og Greta Baldursdóttir.

Varnaraðili skaut málinu til Hæstaréttar með kæru 1. desember 2017 sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum 4. sama mánaðar. Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 1. desember 2017 þar sem varnaraðila var gert að sæta farbanni allt til föstudagsins 29. desember 2017 klukkan 16. Kæruheimild er í l. lið 1. mgr. 192. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Varnaraðili krefst þess aðallega að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi, en til vara að farbanninu verði markaður skemmri tími.

Sóknaraðili krefst staðfestingar hins kærða úrskurðar.

Með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar verður hann staðfestur.

Dómsorð:

Hinn kærði úrskurður er staðfestur.

                                                                           

 

 

Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 1. desember 2017.

               Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur krafist þess að Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurði að X, kt. [...] kærðu, verði gert að sæta farbanni, allt til föstudagsins 29. desember nk., kl. 16:00.

Í greinargerð lögreglustjóra kemur fram að  embættið hafi nú til rannsóknar ætlað hegningarlagabrot kærðu gegn 193. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

Forsaga málsins sé að kærða og barnsfaðir hennar, A, kt. [...], hafi slitið hjúskap vorið 2012 og ákveðin hafi verið sameiginleg forsjá með barni þeirra, B, kt. [...], og að lögheimil barnsins yrði hjá A. Barnið sé enn með lögheimili hjá föður sínum og hafi umgengni kærðu við barnið verið vika og vika í senn. Þá sé barnið með íslenskan ríkisborgararétt og íslenskt vegabréf.

Á tímabilinu 13. til 19. mars sl. á meðan kærða hafði umgengni með barninu síðast fór hún ásamt núverandi sambýlismanni sínum til [...], þaðan sem hún sé ættuð, án vitundar eða samþykkis föður barnsins og sé barnið þar enn. Kærða hafi hins vegar snúið aftur til Íslands skömmu síðar til að vinna og sé skráð til heimilis í [...].

Faðir barnsins hafi ítrekað reynt að fá kærðu til að hlutast til um að barnið snúi aftur heim en því hafi kærða neitað og hafi hún jafnframt hindrað föður í að hafa samskipti við barnið. Þá hafi kærða sagst ekki muna koma með barnið til Íslands, það væri með [...] ríkisborgararétt, og væri hjá fjölskyldu kærðu þar í landi en hafi ekki gefið upplýsingar um hverjir það væru.

Faðir barnsins hafi lagt fram beiðni til innanríkisráðuneytisins þann 4. apríl sl. um að barninu yrði skilað til Íslands með vísan til Haagsamningsins. Beiðnin hafi verið send [...] yfirvöldum og mun málið nú vera komið á borð dómstóla þar í landi. Jafnframt hafi faðir barnsins kært kærðu til lögreglu.

Þann 8. september sl. hafi faðirinn krafist að Héraðsdómur Reykjaness úrskurðaði að honum yrði til bráðabirgða falin forsjá barnsins og þann 28. nóvember sl. hafi fallið úrskurður þess efnis, sbr. mál E-[...]/2017.

Í kjölfar úrskurðarins hafi faðir barnsins skorað á kærðu að koma á forsjá með honum og barninu en hún hafi neitað því. Þann 1. desember hafi framburðarskýrsla verið tekin af kærðu og kvaðst hún ætla að fara til [...] þann 18. desember nk. Þá kvaðst hún ekki ætla að koma aftur til landsins með barnið nema íslenskir dómstólar úrskurði á ný um breytta tilhögun forsjár.

Í ljósi framangreinds telji lögregla að kærða sé undir rökstuddum grun um brot gegn 193. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 með því að neita að aflétta því ólögmæta ástandi sem felst í því að neita föður barnsins valdi og umsjá, þar með forsjá, yfir barninu.

Kærða sé ættuð frá [...] og sé nú fram komið að hún hyggst á för þangað þann 18. desember nk., en þar sé fjölskylda hennar, unnusti og barn, en hún sé ekki talin eiga neina ættingja hér á landi. Að mati lögreglu sé brýnt að tryggja nærveru kærðu á meðan mál hennar sé til rannsóknar og annarrar meðferðar fyrir yfirvöldum hér á landi og því nauðsynlegt að henni verði gert að sæta farbanni þar til málið sé til lykta leitt ella megi ætla að hún reyni að komast undan málsókn eða fullnustu refsingar.

Þess til viðbótar megi nefna að sá aðili sem hafi umsjón með barninu í [...], C, sé grunaður um hlutdeild í brotinu og sé auk þess grunaður í öðrum málum hjá lögreglu. Sé ætlun lögreglu að fara fram á framsal C til Íslands.

Farið sé fram á að kærði verði úrskurðaður í farbann á grundvelli 100. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Sé á því byggt að skilyrði b. liðar 1. mgr. 95. gr. sömu laga séu uppfyllt enda sé kærða undir rökstuddum grun um háttsemi sem varðar getur fangelsisrefsingu.

Að öllu framangreindu virtu og með hliðsjón af því hversu alvarlega háttsemi kærða sé sökuð um, er þess krafist að hún sæti farbanni á grundvelli b. liðar 1. mgr. 95. gr., sbr. 100. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.

Niðurstaða

Sóknaraðili, lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu, krefst þess að kærða sæti farbanni á grundvelli b-liðar 1. mgr. 95. gr., sbr. 100. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála. Tilefni kröfugerðarinnar er rakið í greinargerð sóknaraðila en efni hennar hefur verið lýst. Samkvæmt 100. gr. fyrrgreindra laga er það skilyrði þess að fallast megi á kröfu sóknaraðila um farbann að rökstuddur grunur sé fyrir hendi um að kærði hafi gerst sekur um háttsemi sem fangelsisrefsing er lögð við, sbr. 1. mgr. 95. gr. laganna. Auk þess verður eitthvert þeirra sérstöku skilyrða sem rakin eru í fjórum stafliðum í greininni að vera fyrir hendi.

Með vísan til þess sem fram kemur í rannsóknargögnum málsins og fram hefur komið fyrir dómi er á það fallist að kærða sé undir rökstuddum grun um brot sem varðað getur við 193. gr. almennra hegningarlaga nr.19/1940. Sannist sök getur brot af þessu tagi varðað fangelsi. Almennu skilyrði 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, er því fullnægt.

Krafa sóknaraðila er á því reist að b-liðar greinarinnar sé einnig fyrir hendi. Samkvæmt b-lið 1. mgr. 95. gr. laganna má beita gæsluvarðhaldi ef ætla má að kærði muni reyna að komast úr landi eða leynast, ellegar koma sér með öðrum hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar.

Samkvæmt því sem fram hefur komið fyrir dómi hefur kærða, sem er [...] ríkisborgari, verið hér í vinnu, en dóttir hennar og unnusti eru í [...]. Er fyrirhuguð heimför hennar áætluð 18. desember næstkomandi. Í þessu ljósi er á það fallist að framangreindu skilyrði b-liðar 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008, sbr. 100. gr. sömu laga fyrir beitingu farbanns sé uppfyllt.

Samkvæmt framansögðu ber því að fallast á kröfu sóknaraðila eins og nánar greinir í úrskurðarorði.

Ú R S K U R Ð A R O R Ð :

                Kærða, X, kt. [...], skal sæta farbanni, allt til föstudagsins 29. desember nk., kl. 16:00.